Kurumsal firmalarla çalışırken Kurumsal Yönetimin ne olması gerektiğini düşünüyorsunuz. Herhangi bir şirketin kurucusu, sahibi olabilirsiniz. Ancak şirket ilişkili olduğu taraflar ile sizin şirketiniz olmaktan çıkıyor ve ortakları, yöneticileri, tedarikçileri, çalışanları, müşterileri, devlet ve ilgili kamu kuruluşları ile bir bütün haline geliyor ve sahiplik kavramı yerini paydaşlar kavramına bırakıyor. Paydaşların ilgi ve çıkarlarına karşı eşit sorumluluklar söz konusu oluyor. Bu nedenle kişisel varlığınıza bağlı olmayacak sürekli bir kurumsal varlık oluşturma sorumluluğu ortaya çıkıyor  ve "uzun süreli" yaşayacak bir yapı oluşturmanız gerekiyor.

 

Kurumsal Finansal Yönetim İlkeleri bu ihtiyaç üzerine ortaya çıkmıştır zaten...

2008 yılının başından itibaren Türkiye’de uygulanmaya başlanacak olan BASEL II kredilendirme sistemi, kredilendirme anlayışını kökünden değiştirecektir. İşletmelerimizin konunun ciddiyetine vakit geçirmeksizin vakıf olmaları ve kalan 7 aylık sürede sistemleşme hazırlıklarını (Basel II gereklerini) yerine getirmeleri gerekiyor.

Yeni Düzen: BASEL-II ve Finansal Planlama

Basel-II’nin bankaların organizasyon, bilgi işlem altyapısı ve risk yönetimi süreçlerinde önemli değişikliklere sebep olması beklenmektedir. Bu anlamda kredi ve operasyonel risk ölçümleri için gerekli verilerin saklanması amacıyla bilgi işlem altyapısında iyileştirmeler yapılması ve Basel-II’de yer alan hususların dahil olacağı bir kurumsal yönetim yapısının ve kurum kültürünün oluşturulması gereklidir. Bu kapsamda OCCONS olarak günümüzde işletmelerde karar alıcıların doğru karara ulaşmada izlemeleri gereken yolun yönetim kapsamı içinde yer alan Finans-Muhasebe  sistemlerinin oluşturulması  ve bunların kurumsal yönetim sistemi yazılımları ile entegrasyonunun şart olduğunu düşünmekteyiz.

İşletmelerde alınan her kararın mali tablolar üzerinde olumlu yada olumsuz etki yarattığını, yaratılan bu etkinin sonuçlarının ne olduğunu işletme yöneticilerine göstermenin en iyi yolu işleyen bir sistem, finansal analiz ve denetimdir.

İşletmelerde kısa vadeli alacakların, stokların, krediler ve borçların oluşumu orta kademe yöneticilerin alacakları kararlardan direkt etkilenmektedir. Kısaca bilançoda kısa vadeli varlık ve yükümlülükler bir anlamda orta kademe yöneticilerin performans göstergesidir.

Bilançoda uzun vadeli varlıklar, yükümlülükler ve sermaye ise işletmenin üst yönetimi ve ortakları tarafından alınan kararlar doğrultusunda şekillendiğini söyleyebiliriz.

Bir finansal analizin denetim, finansal performans ölçümü, karar alma ve planlama amacıyla kullanılması için sadece bilanço ve gelir tablosunun incelenmesi yeterli değildir. Çünkü bilanço mali dönemin son günü itibariyle varlık, yükümlülük ve sermayenin bir resmini verirken, gelir tablosu mali dönem periyotu boyunca gelir - gider akımını göstermektedir. Etkin bir finansal analiz için bir trend analizi çerçevesinde karşılaştırmalı olarak bilanço, gelir tablosu ve nakit akım tablolarının incelenmesi gerekmektedir.

Finansal analiz aşamasında varlık ve yükümlülükleri oluşturan kalemlerin derinlemesine incelenerek dağılımı ve yapısı hakkında da bilgi verilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte finansal analizde, mali tabloları oluşturan kalemlerdeki değişim ve bunların detayını oluşturan varlıklardaki değişiminde bir trend analizi çerçevesinde raporlanması gerekmektedir. Ayrıca muhasebe kuralları nedeniyle bilanço dışında kalan yükümlülüklerin de mali tablolar üzerinde yarattığı riskin de raporlanması gerekmektedir.

Etkin bir finansal analiz raporu için OCCONS'un Finansal Planlama ve Analiz kapsamında verdiği analiz ve eğitim hizmetlerini  şöyle sıralayabiliriz;

 • Karşılaştırmalı bilanço gelir tablosu oran analizi,
 • Rasyo analizi
 • Nakit akım tablosu analizi
 • Fon kaynak kullanım tablosu analizi
 • Net işletme sermayesi değişim analizi
 • Net işletme sermayesi ihtiyacının hesaplanması 
 • Finansman kaldıracı
 • Mamül bazında karlılık analizi  ve   Kalite Maliyet Yönetimi
 • Kredi ve nakit durumlarının incelenmesi, raporlanması
 • Stoklar-stok devir hızları, stokta bekleme süreleri analizi
 • Alacak tahsil, borç ödeme ve nakit dönüş süresi analizleri
 • Yatırımların izlenmesi ve mali yapı üzerine yaptığı etkinin incelenmesi
 • Bütçe - fiili karşılaştırmaları sonucu hedef değerlendirme ve sapma analizleri
 • Finansal analiz sonuçlarını kullanarak tahminleme calışmaları
 • Finansal analiz sonuçlarını ve mali yapı verilerini kullanarak risk skorlama çalışmaları.
occonsbanner02