Her kuruluş işleyiş yapısı, çalışmaları, öncelikleri ve onu oluşturan bireylerin meydana getirdiği kültür ile bir diğerinden farklıdır. Aile işletmelerinin Kurumsallaşmaları veya var olan kurumsal yapının geliştirilmesi çalışmaları adeta her kuruluş için ayrı ayrı tanımlanması ve uygulanması gereken bir olgudur.

 

 

OCCONS, Aile işletmelerinin Kurumsallaşması çalışmalarını bir birine bağlı 3 ana kurumsal seviyede ele almaktadır. Bu seviyeler:

 • Kurumsal Yönetim Yapısının Oluşturulması,
 • Operasyonel Yapılanma,
 • Karar Destek Sistemleri/ Bilgi İşlem Altyapısının oluşturulması.

OCCONS, ihtiyacınıza göre belirleyeceği çalışmaları, hedef ve kriterlerinize göre planlayarak uygulayacak; yeni yapılanma sürecinize geçişin kontrolü ve en az aksaklıkla olmasına yardımcı olacaktır.

 

Kurumsal Yönetim Yapısının Oluşturulması

Organizasyonun vizyonunu oluşturan, fonksiyonlarının sınırlarını çizen ve tüm seviyelerdeki kalitesini belirleyen Üst Yönetimdir.

Hissedar-Yönetim Kurulu-Üst Yönetim  arasında ilişkilerin ilkelerini, yetki ve sorumluluk alanlarının dağılımını ve organizasyonunu belirleyen kurumsal yapıların kalitesi  (Corporate Governance), güvenilirliği ve şeffaflığı gelişmenin önkoşulu konumuna gelmektedir. Bu noktada OCCONS kurumsal mekanizmaların inşa edileceği temelin oluşturulmasında ve güven taşlarının yerleşmesini sağlayacak.

OCCONS şirketlerde bu nitelikte kurumsal yapıların kurulabilmesi için "İşletme Anayasası" olarakda bilinen aşağıdaki konularda danışmanlık hizmetleri vermektedir: 

 • Yönetim Kurullarının yetki ve sorumluluklarının tanımlanması. 
 • Yönetim Kurulları işleyiş süreçleri.
 • Yönetim Kurulu seçim esasları.
 • Yönetim Kurulu Başkanının görev ve sorumlulukları. 
 • Yönetim Kurulu üyelerinin yetkinlikleri.
 • Yönetim Kurullarının performans yönetimi.

Bu çalışmalarımız şirketlerin ve kurumsal yapıların;

 • Gelişmiş hesap verme sorumluluğuna ulaşmaları,
 • Denetim mekanizmalarının bağımsızlığının sağlanması,
 • Tüm hissedarlarla adil ve şeffaf ilişkilerin geliştirilmesi,
 • Toplumsal sorumluluklara karşıduyarlılığın arttırılması,


Hukuki sorumlulukların yerine getirilmesi konularına özel önem verilmesini sağlar.

Birden fazla şirketin veya iş bölümünün yönetildiği kurumlarda şirketler ile merkez arasındaki ilişkileri, yetki ve sorumlulukları belirlemek tüm yapının etkin olarak yönetilmesinde önemli bir yer tutmaktadır. 

OCCONS, şirketlerin veya iş bölümlerinin, İş boyutunda portföy yapılarını, yatırım özelliklerini, rekabet ortamının istikrarını, Kurum içi kaynaklar boyutunda finansal şartları, merkezi kadro yetkinlikleri, yönetici yetkinliklerini dikkate alarak yönetim yapısının oluşmasını sağlar.

Ayrıca yeni BASEL-II kriterlerinide göz önünde bulunduran OCCONS, yeni yaplanmanızın daha sağlam temeller üzerine oturmasına destek olacaktır.

Operasyonel Yapılanma

Organizasyon ancak onu oluşturan insanların kalitesiyle ve kuralların netliği ile  çalışır. Üst yönetime düşen önemli görevler çalışmaların sistematik şekilde yürümesini sağlayacak altyapının oluşmasını sağlamak ve nitelikli insanları kuruma çekebilecek ve bünyesindeki İnsan kaynaklarını geliştirerek etkin şekilde  yönetmektir.

Bu kapsamda kurum veya kuruluşlar,

 • Standartlara uygun olabilmesi için, kalite sistemlerine sahip olmalıdır.
 • Küreselleşmeyle paralel olabilmesi için, içinde bulunduğu çağın gerçeğine uygun stratejileri izlemesi gerekmektedir.
 • Üretim ve/veya hizmet kalitesinin olabilmesi için, Bilgi Sistemine sahip olması gerekmektedir.
 • İnsan kaynaklarıyla ölçeklenebilir olması için, çalışanlarının ve orta kademe yöneticilerinin gerekli alt yapı ve bilgi ile donatılmış olması gerekmektedir.


İşletmenin, en başta fonksiyonlarını efektif olarak yerine getirebilmesi, sektörel standartlara uygun, küreselleşmeyle paralel doğrultuda hareket kabiliyetine sahip, sadece üretim ve kalitesiyle değil insan kaynaklarıyla da ölçeklenebilir olması yönetim ve bununda altında, kalite sistemlerini getirmektedir.

Bu noktada OCCONS, İşletmenizin daha etkin yönetilmesini sağlayacak olan  Toplam Kalite Yönetim Sistemini oluşturarak hem yönetim sisteminizin sistematikleşmesini sağlayacak hemde çeşitli ISO standartlarının daha etkin hale gelmesini sağlayarak performans ve efektifliği geliştirmenize yardımcı olur.

Ayrıca OCCONS, kendi bünyesindeki kurumsal eğitimler ile İnsan Kaynaklarınızın daha etkinleşmesine destek olur.

Karar Destek Sistemleri-Bilgi Sistemleri

Aıle Şirketlerinin kurumsal yapıya geçişlerinde oluşturmakta zorlandıkları önemli noktalar bir diğeri ise kurum içinde artan bilgiyi karar vericilere sunacak olan  Karar Destek Sistemleridir.

Kısaca Karar Destek Sistemleri yönetim kademesinin karar verebilmesi için işletme ile ilgili tüm bilgileri derlemek ve istendiğinde sunmak amacıyla oluşturulmuş entegre yazılım sistemleridir. Karar Destek Sistemleri işletme içinde herhangi operasyonel sürecin yapılabilmesi için gereken teknik bilgi, tecrübe ve becerilerin bir potada birleştirilmesi, sebep ve sonuç ilişkilerini kurarak  geliştiren yönetim sistemlerin kurumsal bir işletmenin Sinir sistemini  oluşturur. Amacı; işletmelerde uygulanmakta olan her tür işin belirli bir sistem altında toplanması sonucunda bilgi havuzu, oluşturmak ve ihtiyaç duyulduğunda karar destek mekanizmalarına bu bilgileri anında vermektir.

Kurum veya Kuruluşun yapısına göre ihtiyaç duyulacak Karar Destek Sistemleri/Bilgi Sistemlerinin içerdiği konular aşağıdaki gibidir:

 • Kalite Tabanlı Kurumsal Yönetim Sistemleri,
 • Satış ve Satış Gücü Destek Sistemleri,
 • Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemleri,
 • MRP, MRP II Sistemleri,
 • ERP II Sistemleri,
 • Üst Düzey Yönetim Sistemleri,
 • Orta Kademe Yönetim Sistemleri,
 • İnsan Kaynakları Sistemi,
 • Finansal Yönetim Sistemleri,
 • Stratejik Planlama Sistemleri,
 • Doküman Yönetimi Sistemleri,

OCCONS, işletmenizin yapısına göre oluşturacağı karar destek sistemini paketini yapınıza entegre ederek  tüm kurumsal seviyelerdeki etkileşimi sağlar.

occonsbanner11