Küçük ve orta ölçekli  işletmelerin tanımlanması genelde tüm ülkelerde kullanılan tanımlama kriterlerine göre aşağıdaki gibi ikiye ayrılmaktadır... 

 

 

1. Nicelik yönünden tanımlama kriterleri 

İşçi sayısı 

Sermaye 

Aktif toplamı 

Kâr 

Toplam çevirici güç miktarı 

Enerji kullanımı 

Ciro (satış hasılatı) 

Makina parkı 

Kapasite (üretim hacmi) 

 

2. Nitelik yönünden tanımlama kriterleri 

Girişimcinin işletmede fiilen çalışması 

İş bölümü ve uzmanlaşma derecesi 

Sermayenin sınırlı oluşu, finansal yetersizlik 

Yönetim tekniklerinin uygulanmaması veya yetersizliği 

  
Küçük ve orta ölçekli işletmelerin güçlü yönleri 
1. Toplam istihdam açısından istikrar unsurudur 

2. Değişen pazar şartlarına derhal uyum sağlama kabiliyetleri 

3. Büyük işletmeleri tamamlama özellikleri 

4. Bölgeler arası dengeli büyümeye ve çevre korumasına katkıları

 

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin zayıf yönleri 
1. Finansman açısından 

2. Yönetim ve personel politikası 

3. Üretim ve pazarlama imkanları açısından 

 

ABD’de küçük ve orta ölçekli işletmelere sağlanan parasal teşvikler  
Finansal Yardım 

Teminat Verilmesi 

“Ekonomik Fırsat” Yardımı 

 

İngiltere’de küçük ve ortak ölçekli işletmelere sağlanan parasal teşvikler  
İş Genişletme Planı 

Kredi Teminat Planı 

Kote Edilmiş Menkul Kıymetler Piyasası 

Risk Sermayesi Planı 

Anglo – Amerikan Risk Sermayesi Fonu 

Vergi Kolaylıkları 

Bankalarca  Daha Geniş Kapsamlı Orta Vadeli Kredi Verilmesi 

Royal Bank Of Scotland  

 

Almanya’da küçük ve orta ölçekli işletmelere sağlanan parasal teşvikler  
Kredi Ve Teminatlar 

Öz Sermaye Yardımı 

Kreditanstalt’dan Sağlanan Yatırım Kredileri 

Deutsche Ausgleich Bank Yatırım Kredileri 

İhracat Kredi Sigortası 

 

İtalya’da küçük ve orta ölçekli işletmelere sağlanan parasal teşvikler  
Üretim Yatırımlarının Teşviki 

 

Fransa’da küçük ve orta ölçekli işletmelere sağlanan parasal teşvikler  
Sınai Kalkınma Yardımları 

Tekniklerin Yaygın Kullanımı Için Yapılan Yardımlar 

 

Hindistan’da küçük ve orta ölçekli işletmelere sağlanan parasal teşvikler 

Orta ve Uzun Vadeli Finasman İmkânı 

Proje Maliyetinin %20’sine Kadar Kredi Vermek 

Toplam Sabit Sermaye %10’una Kadar Kredi Vermek 

Teminat Sorununu Çözmek 

İhracatçıya Verilen Kredinin %90’ının Garantilenmesi 

 

AT’de küçük ve orta ölçekli işletmelere sağlanan teşvikler  
Sanayi, sanatkâr ve hizmet yatırımlarına parasal yardımlar 

Fizibilite (yapılabilirlik ) Analizlerinin Finansmanı 

Enerji ve Altarnatif Enerji Tasarrufu Sağlayacak Yatırımlara Yardım 

Firma Çevresi ile İlgili Yatırımlar ve Yardım 

Su Ürünlerinin Geliştirilmesi 

Küçük Firmave Sanatkârlara Müşavirlik ve Yardım 

Teknolojik İcatların ve Yaratıcılığın Geliştirilmesi 

Kırsal ve Endüstriyel Bölgelerin Yeniden Canlandırılmasına Dönük Faaliyetlerin Desteklenmesi  

Altyapının Geliştirilmesi 

Küçük Esnaf ve Sanatkârlara Dış Ülkelerde Staj ve Burs  

AT Dışı Üçüncü Ülkelerle Sanayi İşbirliği ve Piyasa 

Topluluk İçi Teşebbüsler Arası İşbirliği 

 

İTO’YA KAYITLI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN ŞEMATİK İFADESİ 

% 89.3 sermaye piyasasına açılmayı düşünüyor. 

Firma yöneticileri arasında 20 yıl ve üstü iş tecrübesine sahip olanlar en yüksek payı alıyor. 

% 95’nin teknolojik transfer ve teknik enformasyon hakkında bilgisi yok. 

% 89 hükümetin bu işletmelerin geliştirilmesi ile ilgili politakasını bilmiyor. 

%57’si Organize Sanayi Bölgesini bilmiyor. 

%93’ü bu tür işletmelerin yurtiçi ve yurtdışı pazarlama sorunlarına yönelik kuruluşları bilmiyor. 

%49’unun kullandığı teknolojik seviye hakkında bilgisi yok. 

Yabancı dil bilme, işletmenin gelişmesine etki eden faktörler arasında en son sırada.

Piyasanın  iyi takibi, işletmenin gelişmesine etki eden faktörler arasında ilk sırada.

Otomasyon, modern işletmecilik, ölçek ekonomisi gibi işletmelere yabancı terimler çok şey ifade etmiyor.

 

KREDİ FAİZLERİNİN YÜKSEKLİĞİ KARŞISINDA FİRMALARIN TUTUMU (ÖNCELİK SIRASINA GÖRE) 

1 - Stokları azaltma

2 - Öz kaynağı artırma

3 - Yatırım projelerinin ertelenmesi

4 - Personel tasarrufu yapılması

 

KREDİ KULLANIMINDA KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER

(ÖNEM SIRASINA GÖRE) 

1- Kredi faizlerinin yüksekliği

2- Vadenin kısa oluşu

 

DİĞER FİNANSAL VE MALİ ÖZELLİKLER 

%65’inde sermaye artırımı ciro ve kârlılık arasında ilişki yok. 

% 40.2’sinde sermaye ciro ve kârlılık ilişkisi ile sermayenin dönüşüm hızı ve kârlılığı arasında normal ilişki var. 

 

DÜŞÜK KAPASİTE İLE ÇALIŞMA

Birinci neden talep yetersizliği, ikinci mali sorunlar, üçüncü kalifiye eleman yetersizliği. 

Talep yetersizliğinin kaynağı % 71.8’ine göre iç talep yetersizliği. 

Talep yetersizliğine neden olan mali sorunların başında (% 61) diğer sorunlar şeklinde ifade edlen serbest piyasadan borçlanma gelmekte. İkinci olarak yüksek faizler. 

Düşük kapasite ile çalışmanın hammadde yetersizliği nedenleri (% 74.6) yerli hammadde yetersizliği gelmekte. 

 

YATIRIMLAR 

YATIRIM YAPMAMA NEDENLERİ 

Talep yetersizliği

Bilgi eksikliği

Bürokratik engeller

 

YATIRIM TEŞVİKLERİ 

Yatırımlarda teşvik sistemini % 4.1 olumlu buluyor. 

Karşılaşılan bürokratik zorluklarda belediyelerle olan ilişkiler ilk sırayı, vergi iadeleriyle olan sorunlar, ikinci sırayı almakta. 

 

İHRACATTA KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER 

% 89.4 güçlüklerle karşılaşıyor 

Güçlüklerde ilk üç sıra 

- Bürokratik engeller

- Banka hizmetlerinin yetersizliği

- Dış ticareti yönlendiren kurumların yetersizliği

 

TEŞVİKLER 

Teşviklerden yararlananların tamamı ihracata ait teşviklerden yararlanıyor.

Yatırıma ve üretime ait teşviklerden hiç yararlanılmıyor.

 

İŞLETMELERİN GELİŞİMİNE TESİR EDEN GENEL SORUNLAR 

Hükümetin izlediği ekonomik politika işletmelerin % 36.4’üne tesir ediyor. 

İşin gelişimine tesir eden iş yerine ait öncelikli sorunlarda ilk sırayı yönetim almakta. İkinci finansman, üçüncü pazarlama gelmekte. 

 

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN FİNANSMANI İLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÖNERİLER 

SORUNLAR 

Genel kredi hacmi içinde  küçük orta ölçekli işletmelere açılan kredilerin toplam içindeki payı çok düşük. Buna bağlı olarak da verilen kredi miktarları çok az.

 

FİNANSAL SORUNLAR 

Kaynak temininde teminat güçlülüğü

 

TEMİNAT SORUNU 

Bu işletmelerin mali yapılarının zayıflığı, düzenli muhasebe kayıtlarına sahip olmamaları teminat almayı güçleştirmektedir.

 

ÖZ SERMAYE 

Öz sermaye yetersiz

 

FİNANSAL SORUNLAR 

Tasarruf yetersiz

Yatırım kredileri yetersiz

Sermaye piyasasına giremiyor

Vergi muafiyetleri yok

Faiz oranları yüksek

Eksik rekabet koşulları geçerli

 

YAPISAL SORUNLAR 

Teknolojik yenilik, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yokluğu

Bilgi akışı yok

Eğitim ve danışmanlık hizmeti yetersiz

 

BÜROKRATİK ENGELLER 

Bu işletmeler, gerek kuruluş gerekse, faaliyet sırasında kamu kuruluşlarıyla olan ilişkilerinde bürokratik engellerle karşılaşmakta

occonsbanner05