AB, Kobi tanımları konusunda gerek ulusal gerekse Birlik bazında karışıklılığa neden olmamak üzere yeni bir tanım geliştirmiştir.

 

Avrupa Birliği KOBİ Tanımı  
AB, Kobi tanımları konusunda gerek ulusal gerekse Birlik bazında karışıklılığa neden olmamak üzere yeni bir tanım geliştirmiştir. Konsey kararı çerçevesinde belirgin bir şekilde ortaya konulan KOBİ tanımı, işçi sayısı, bilanço büyüklüğü ve bağımsızlık kriterlerinden oluşan ölçüleri kapsamaktadır. (Bağımsız işletmeler; sermayesinin ya da hisse senetlerinin %25 veya daha fazlası bir işletme tarfından üstlenilmemiş olan veya sermayesi küçük ve orta büyüklükteki işletme tanımı dışındaki işletmelerden meydana gelmemiş olan işletmelerdir.) 

·         Mikro Ölçekli İşletme : 10 işçiden az işçi çalıştıran ve bağımsızlık kriterine haiz olan işletmeler 

·         Küçük Ölçekli İşletmeler : 50’den az işçi çalıştıran, yıllık cirosu 5 milyon EURO’yu aşmayan, yıllık bilanço değeri 2.2 milyon EURO’yu geçmeyen ve bağımsızlık kriterine  haiz olan işletmeler 

·         Orta Ölçekli İşletmeler : 50 ila 250 işçi çalıştıran ve yıllık cirosu 20 milyon EURO’nun altında olan, yıllık bilanço değeri 10 milyon EURO’yu aşmayan ve bağımsızlık kriterine haiz olan işletmeler 

olarak tanımlanmaktadır. 

 

KOBİ Çok Yıllı Programı  
(Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler ve Girişimciler için) 

2001- 2005 dönemini kapsayan KOBİ çok yıllı programında; 15 üye ülke, 3 Avrupa Ekonomik Alanı ülkeleri ile 12 aday ülke olmak üzere toplam 30 ülkenin istifade etmesi planlanmış ve program için gerekli ödenek ayrılmıştır. 

Programda;  

·         Müşteri odaklı ve yüksek servis kültürü temeline dayalı, değerli ve üretken bir yaşam becerisi olarak müteşebbisliği teşvik etmek, 

·         Sürdürebilir kalkınma için araştırma, yenilik ve müteşebbisliği geliştirici ve düzenleyici idari ortam ve iş ortamının teşviki, 

·         KOBİ’ler için finansal imkanların geliştirilmesi, 

·         Bilgi temelli ekonomide KOBİ’lerin rekabet gücünün yükseltilmesi, 

·         İş ortamını destekleyen bilgi ağı ve servislerin temini ve koordinasyonunun sağlanması 

hedeflenmiştir. 

  
KOBİ Politikası  
AB’de de dinamik yapıları ve esnek karar alma mekanizmaları ile yeniliklere, talep değişikliklerine ve çeşitliliklerine daha kolay uyum sağlayabilen, daha düşük yatırım maliyetleriyle istihdam imkanı yaratan ve ekonomik dalgalanmalardan daha az etkilenen KOBİ’ler , istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyüme hedefinin gerçekleştirilmesinde temel unsur olarak görülmekte ve KOBİ’lerin ekonomiye ve buna paralel olarak makro ekonomik hedeflerin gerçekleştirilmesine sağladığı katkı tüm üye devletlerce  kabul görmektedir. Bu çerçevede KOBİ’leri  tüm yönleriyle ele alarak uygulanacak mekanizmaları aynı çatı altında toplayacak bir işletme politikasının gereği ön plana çıkmıştır. Bu kapsamda AB’de işletme politikası temelde çok yıllı dönemi içeren programlar dahilinde gerçekleştirilmekte olup, işletmelerin performansının arttırılmasına ve üretken girişimci faaliyetlerinin teşvik edilmesine  yönelik faaliyetler çerçevesinde oluşturulmuştur. AB’de KOBİ’ler için gerçekleştirilen faaliyetlere bakıldığında özellikle mali kaynaklara erişim konusu üzerinde ağırlıklı olarak durulduğu ve AR-GE’ye ayrı bir önem verildiği gözlenmektedir. 

 

Küçük İşletmelere Yönelik Avrupa Şartı  
13 Haziran 2000 tarihinde kabul edilen “Küçük İşletmelere Yönelik Avrupa Şartı”nda AB’deki küçük işletmelerin durumunun iyileştirilmesine yönelik olarak eylem alanları saptanmıştır. Bu çerçevede girişimciliğe yönelik eğitim ve öğrenimin sağlanması, şirket kuruluşunun daha düşük maliyetli ve daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi, idari ve yasal düzenlemelerin iyileştirilmesi ve kolaylaştırılması, elektronik ortamda bilgilendirmenin iyileştirilmesi ve işlemlerin elektronik ortam aracılığıyla  kolaylaştırılması, küçük işletmelerin tek Pazar’dan daha fazla fayda elde etmesinin sağlanması, vergilendirme sisteminin başarıyı mükafatlandıracak, şirket kuruluşunu teşvik edecek, küçük işletmelrin yayılmasını ve istihdam yaratılmasını sağlayacak şekilde uyarlanması ve finansal hizmetlere erişimin iyileştirilmesi, küçük işletmelrin teknolojik kapasitelerinin güçlendirilmesi gibi konuları içermektedir. 

 

Yenilik Aktarım (Transfer) Merkezleri  
Yenilik Aktarım Merkezleri (ICR); Avrupa Komisyonu’nun yenilik / KOBİ programları kapsamında KOBİ’ler arasında teknoloji ortaklığı ve teknoloji transferine yönelik hizmet sunmak üzere 1995 yılında kurulmuş, konsorsium yapısı içinde faaliyet gösteren  bağımsız iş ve teknoloji danışmanlık organizasyonlarıdır. Yenilik Aktarım Merkezleri, yeni firmaları sınır içi ve ötesi teknoloji transferinde destekleyerek Avrupa’nın teknoloji pazarına erişimini sağlar. Yenilik Aktarım Merkezleri, yeniliğin sürükleyici olarak sınır ötesi teknoloji transferine odaklı olarak Avrupa Yenilik Aktarım Merkezleri Ağını kurmuştur. 

Yenilik aktarım merkezi ağı, özellikle KOBİ’lere hizmet sunmaktadır. Ayrıca AR-GE çalışmalarının sanayiye transferini sağlamak amacıyla Üniversiteler ve araştırma enstitülerinin de hizmetlerinden yararlanmasını sağlamaktadır. Ağın amacı; KOBİ’lerin teknoloji ve yenilik tabanını güçlendirerek Avrupa’da rekabet edebilirliği arttırmaktır. 

  

Yararlanılan kaynak:  

“Avrupa Birliği Terminolojisinde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerle İlgili Sözcük ve Kavramlar”, KOSGEB, KOSGEB Teknoloji Destek Süreçleri Uzmanı Seçil Başmanav, Haziran 2001.

Derleyen: Memet Özkan

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

occonsbanner22