ISO 9001 iç denetim örnek soruları aşağıcaki başlıklar altında derlenmiştir...YÖNETİMİN SORUMLULUĞU

 

4.1.1 Kalite Politikası

Yönetimin kalite, politika ve hedeflerinin kuruluşun her kademesinde anlaşılması ve uygulanması sağlanmış mıdır?

4.1.2 Organizasyon

Kaliteyi etkileyen işleri yöneten, uygulayan ve doğrulayan personelin, sorumluluk, yetki ve karşılıklı ilişkileri, dokümante edilmiş midir?

4.1.3 Yönetimin gözden geçirmesi

Yönetimin gözden geçirme toplantıları, sıklık, gündem ve içerik olarak yeterli midir?

 

YÖNETİM SİSTEMLERİ

4.2.1 Genel

Dokümantasyon yapısı, şirketin yönetim el kitabında ana hatları ile açıklanmış mıdır?

4.2.2 Kalite Sistemi Prosedürleri

Şirket kalite dokümanlarının saklanması ile ilgili yöntemler yeterince güvenli midir?

4.2.3 Kalite Planlaması

Tasarım ve üretim proseslerine uyumlu ve uygulanabilir bir dokümantasyon sağlanmış mıdır?

 

SÖZLEŞMENİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

4.3.1 Genel

Sözleşmenin gözden geçirilmesi ile ilgili prosedür mevcut mudur?

4.3.2 Gözden Geçirme

Sözleşme şartlarının yeterli ve doğru tanımlanmış olduğu kontrol ediliyor mu?

4.3.3 Sözleşmede Değişiklik

Sözleşme ile ilgili değişikliklerin nasıl yapılması gerektiği bir prosedürde açıklanmış mıdır?

4.3.4 Kayıtlar

Sözleşmenin gözden geçirilmesine ait kayıtlar tutuluyor ve muhafaza ediliyor mu?

 

TASARIM KONTROLÜ

4.4.1 Genel

Ürün tasarımının kontrolü ile ilgili prosedür mevcut mudur?

4.4.2 Tasarım ve Geliştirme Planlaması

Tasarım ve geliştirme planları, tasarım geliştikçe güncelleniyor mu?

4.4.3 Kuruluşla ilgili ve teknik ilişkiler

Tasarım prosesinde çalışan kişiler arasında organizasyonel ilişkiler belirlenmiş midir?

4.4.4 Tasarım Girdileri

Ürünle ilgili tasarım şartları tanımlı ve dokümante ediliyor mu?

4.4.5 Tasarım Çıktıları

Tasarım çıktıları, tasarım girdi şartlarına göre tanımlı ve dokümante ediliyor mu?

4.4.6 Tasarımın Gözden Geçirilmesi

Tasarımın gözden geçirilmesi aşamaları planlanmış mıdır?

4.4.7 Tasarım Doğrulanması

Tasarımın uygun aşamalarında, tasarım doğrulaması yapılıyor mu?

4.4.8 Tasarım Geçerliliği

Tasarımın geçerliliği sağlanıyor mu?

4.4.9 Tasarım Değişiklikleri

Tasarım değişiklikleri, uygulanmadan önce yetkili personel tarafından tanımlanıp, dokümante ediliyor mu?

 

DOKÜMAN VE VERİ KONTROLÜ

4.5.1 Genel

Şirketin kullanımında olan tüm dokümanların kontrolü için prosedür oluşturulmuş mudur?

4.5.2 Doküman, Veri Onayı ve Yayını

Şirketin kullanımında olan tüm dokümanların oluşturulması, onayı ve yayını için sorumluluklar belirlenmiş midir?

4.5.3 Doküman ve Veri Değişiklikleri

Şirketin kullanımında olan tüm dokümanların revizyonları için prosedür oluşturulmuş mudur?

 

SATINALMA

4.6.1 Genel

Satın alınan ürünün belirlenen şartlara uymasını sağlamak için prosedürler oluşturulmuş mudur?

4.6.2 Taşeronların Değerlendirilmesi

Tedarikçilerin seçilmesi, listeden silinmesi ile ilgili prosedürler oluşturulmuş ve kayıtlar muhafaza edilmiş midir?

4.6.3 Satınalma verileri

Satınalma dokümanlarında ürün ile ilgili tüm veriler tanımlanmış mıdır?

4.6.4 Satınalınan ürünün doğrulanması

Satınalımı yapılacak ürünlere ilişkin tüm dokümanların kontrolu ve onayı için yöntem ve sorumluluklar belirlenmiş midir?

 

ÜRÜN TANIMLAMA VE İZLENEBİLİRLİK

4.8 Ürünün Tanımlanması ve İzlenebilirliği

Satın alma, üretim, dağıtım ve diğer aşamalarda ürünü tanımlamak prosedürler oluşturulmuş mudur?

 

PROSES KONTROL

4.9 Proses Kontrolü

Üretim, tesis ve bakım proseslerini açıklayan prosedürler oluşturulmuş mudur?

 

MUAYENE VE DENEY

4.10 Muayene ve Deney

Malzeme girişinde kontroller için yazılı dokümanlar oluşturulup sorumlular belirlenmiş midir?

 

MUAYENE, ÖLÇME VE DENEY TEÇHİZATININ KONTROLÜ

4.11.1 Genel

Ürünün belirlenen şartlara uygunluğunu göstermek amacıyla kullanılan muayene, ölçme ve deney teçhizatının kontrolu, kalibrasyonu ve bakımı için prosedürler oluşturulmuş mudur?

4.11.2 Kontrol Prosedürü

Muayene, ölçme ve test cihazlarının kontrolu için yazılmış talimatlar görev yerinde bulunduruluyor mu?

 

MUAYENE VE DENEY DURUMU

4.12 Muayene ve Deney Durumu

Giriş, üretim, depo, sevkiyat, bakım aşamalarının tümü için muayene durumu tanımlanmış mıdır?

 

UYGUN OLMAYAN ÜRÜN KONTROLÜ

4.13.1 Genel

Uygun olmayan ürünlerin kayda alınmasına, depolanmasına ve rapor edilmesine ilişkin prosedürler oluşturulmuş mudur?

 

DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYETLER

4.14.2 Genel

Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin etkin bir şekilde başlatılması ve takibi güvence altına alınmış mıdır?

 

TAŞIMA, DEPOLAMA, AMBALAJLAMA, KORUMA VE DAĞITIM

4.15 Taşıma, Depolama, Ambalajlama, Koruma ve Dağıtım

Giren malzemenin istendiğinde hemen bulunabilir ve korunaklı bir şekilde depolanması amacıyla uygun stok alanları mevcut mudur?

 

YÖNETİM SİSTEMLERİ KAYITLARI

4.16 Kalite Kayıtlarının Kontrolü

Yönetim sistemleri kayıtlarının oluşturulması ve dağıtımı ile ilgili prosedürler oluşturulmuş mudur?

 

YÖNETİM SİSTEMLERİ İÇ DENETİMLERİ

4.17. Kuruluş İçi Kalite Tetkikleri

Denetimin planlanması ile ilgili prosedürler oluşturulmuş mudur?

 

EĞİTİM

4.18 Eğitim

Personelin temel, tamamlayıcı ve özel eğitimi ile ilgili düzenlemeler yapılmış mıdır?

 

SERVİS

4.19 servis

Yedek parça listesi denetim altında ve yedek parça stoku mevcut mudur?

 

İSTATİSTİK TEKNİKLERİ

4.20 İstatistik Teknikler

İstatistik tekniklerin uygulanma gereği ve yöntemi tanımlanmış mıdır?

occonsbanner20